Algemene voorwaarden

 1. De maandelijkse abonnementsbijdrage is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd.
 2. Abonnementsbijdrage wordt door middel van machtiging op de overeenkomst geïncasseerd.
 3. De automatische incasso zal voor de 1e van de maand worden geïncasseerd. Indien deze gestorneerd is of wordt, dan zal deelnemer via mail of telefonisch benaderd worden om achterstallige betaling te voldoen.
 4. De abonnementsbijdrage is verschuldigd, ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van het sportcentrum.
 5. Elke deelnemer ontvangt na ondertekening van de abonnementsovereenkomst een lidmaatschapspas waarmee de deelnemer toegang heeft tot het sportcentrum. De directie is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel, de toegang tot het centrum te ontzeggen.
 6. Het abonnement wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde duur. Indien de ingangsdatum anders is dan de eerste van de maand, is de looptijd gelijk aan de op de overeenkomst vermelde duur, vermeerderd met het aantal dagen tussen de ingangsdatum en het eind van de maand.
 7. Het abonnementscontract dient uiterlijk één maand voordat deze eindigt schriftelijk te worden opgezegd. Indien er niet wordt opgezegd, wordt het abonnementscontract automatisch met steeds een maand verlengd.
 8. Het tijdelijk stopzetten van het abonnement is mogelijk op medische indicatie met een verklaring van een arts, voor een maximum van 3 maanden. Na deze 3 maanden zal de automatische incasso weer worden voortgezet.
 9. De deelnemer ontvangt een bewijs van uitschrijving na ontvangst van de schriftelijke opzegging. Abonnementsgelden dienen voor het beëindigen van het abonnement te worden voldaan. Na beëindigingdatum blijft de nog niet voldane abonnementsbijdrage verschuldigd.
 10. Het sportcentrum en haar directie behoudt het recht om te sluiten met een maximum van 14 dagen (m.u.v. feestdagen). Indien het sportcentrum het noodzakelijk acht, mag men het geldende rooster aanpassen, m.b.t. het aantal uren, instructeurs, groepsgrootte, les/programma en tijdstip.
 11. Het sportcentrum behoudt het recht om de abonnementsbijdrage aan te passen. Deelnemers ontvangen hierover schriftelijk bericht.
 12. Het sportcentrum is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan goederen en deelnemers en is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.
Open chat
💬 Hulp nodig?