Privacybeleid

Dave Jonkers Gym (DJG) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

DJG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als DJG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten Persoonsgegevens van cliënten worden door DJG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Het uitvoering geven aan de overeenkomst en evt. trainingsschema’s. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeenkomst/schema Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DJG de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over gezondheid wanneer dit relevant is voor doelgerichte trainingsschema’s.

Uw persoonsgegevens worden door DJG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna minimaal 15 jaar. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het bijhouden van de ledenadministratie (Fitman)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

DJG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens DJG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Google Analytics

Google analytics meet voor ons de volgende gegevens / gebeurtenissen. Dit zijn interacties van website bezoekers met onze content.

 • Pagina weergaven
 • Scrolls
 • Uitgaande klikken
 • Zoeken op de site
 • Video-engagement
 • Bestand downloads
 • Formulierinteracties

Google signalen

Verder is Google-signalen geactiveerd in onze Google Analytics instellingen. Naast de gegevens die via een standaardimplementatie van Google Analytics worden verzameld, worden ook gegevens over onze websiteverkeer verzameld. Hierdoor beschikken wij over aanvullende functies, onder meer voor doelgroepen op verschillende apparaten en inzichten over deze doelgroepen.

Google Analytics verzamelt bezoekinformatie die wordt gekoppeld aan Google-informatie uit accounts van ingelogde gebruikers die toestemming hebben gegeven voor deze koppeling met het oog op advertentiepersonalisatie.

Deze informatie bestaat onder meer uit de locatie van de eindgebruiker, de zoekgeschiedenis, de YouTube-geschiedenis en gegevens van sites die samenwerken met Google. De informatie wordt gebruikt om verzamelde, geanonimiseerde inzichten te bieden over het gedrag van onze gebruikers via verschillende apparaten. U als eindgebruikers kunt toegang krijgen tot dergelijke gegevens en/of kan dergelijke gegevens verwijderen via https://myactivity.google.com/.

Verzameling van gebruikers-ID’s

Met de functie Gebruikers-ID kunnen wij eigen ID’s bepalen voor onze site- en app-gebruikers. Zo kunnen wij het gebruikersgedrag in verschillende sessies koppelen aan de verschillende apparaten en platforms die ze bezoeken. Google Analytics interpreteert elke afzonderlijke gebruikers-ID als een afzonderlijke gebruiker, wat een nauwkeurigere telling van gebruikers oplevert en een breder beeld geeft van de interacties van een gebruiker met uw bedrijf. Persoonlijke identificeerbare informatie van Google Analytics zoals gebruikers-ID wordt niet gedeeld of verstuurt.

Verzameling van door gebruikers verstrekte gegevens

Hierdoor worden gebruikers- en conversiemetingen verbeterd omdat wij gedetailleerdere doelgroepgegevens krijgen. De verzameling van door gebruikers verstrekte gegevens vormen een aanvulling op onze bestaande Google Analytics-gegevens waarmee wij onze gehashte klantgegevens – waarvoor toestemming is gegeven op een privacyveilige manier – naar Google Analytics kunnen sturen.

Verzameling van gedetailleerde locatiegegevens en apparaatgegevens

Wij verzamelen hiermee Analytics metadata over de locatie op plaatsniveau en gedetailleerde apparaatgegevens van onze website bezoekers zodat wij ze locatie- en apparaatgebaseerde mogelijkheden kunen bieden.

Geavanceerde instellingen om advertentiepersonalisatie toe te staan

Wij verzamelen Analytics metadata over de locatie op plaatsniveau en gedetailleerde apparaatgegevens van onze website bezoekers zodat wij ze locatie- en apparaatgebaseerde mogelijkheden kunt bieden.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens DJG
De Millystraat 1
9471AG Zuidlaren
Emailadres: info@davejonkersgym.nl
tel: 050-4090347

Open chat
💬 Hulp nodig?